Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy działający pod adresem http://sportraw.pl/ prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. Sp. z o.o. Sp. K.

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr NIP: 5272824858, Nr REGON: 368579495, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa,mail: sklep@sportraw.pl nr tel: 226366937, 785858383

 

I. WARUNKI OGÓLNE:

 

1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://sportraw.pl/ i dokonywania w nim zakupów za pośrednictwem Internetu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym działającym pod adresem http://sportraw.pl/, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem http://sportraw.pl/, uiszczania przez osobę dokonującą zakupów ceny sprzedaży za zamówione produkty, uprawnienia osoby dokonującej zakupów do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Prowadzący Sklep Internetowy będzie dalej również zwany Sprzedawcą, a osoba dokonująca zakupów Sklepie Internetowym zwana będzie dalej również Kupującym. Ponadto Sprzedawca i Kupujący będą dalej łącznie zwani również Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.

3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe.

4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE:

 

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym (założenie konta internetowego) wymaga od Kupującego wybrania na stronie http://sportraw.pl/ zakładki „ZAREJESTRUJ SIĘ”, a następnie wypełnienia i zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są bezpłatne.

3. Po rejestracji w Sklepie Internetowym, każde logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „ZALOGUJ SIĘ” na stronie http://sportraw.pl/ i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego.

5. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego http://sportraw.pl/ należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym sklep@sportraw.pl lub telefonicznie.

 

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA:

 

1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://sportraw.pl/ oraz składania w nim zamówień niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Android, Windows Phone, Blackberry etc.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://sportraw.pl/ nie wymaga rejestracji. Jednakże składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://sportraw.pl/ wymaga rejestracji zgodnie z postanowieniami wskazanymi w zakładce „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

3. Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie ze wskazanymi niżej etapami:

a) Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie Internetowym na stronie internetowej http://sportraw.pl/ oraz loguje się na swoje konto internetowe,

b) Kupujący umieszcza wybrane przez siebie produkty w swoim koszyku,

c) Kupujący wybiera sposób dostawy lub deklaruje wolę osobistego odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Dzielnej 11 w Warszawie,

d) Kupujący wybiera sposób płatności,

e) Kupujący potwierdza dokonanie zamówienia przez najechanie kursorem na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

f) Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami. Zamieszczony w Sklepie Internetowym katalog produktów oraz umieszczone ceny stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu http://sportraw.pl/.

7. Formularzowi zamówienia niewypełnionemu w sposób prawidłowy nie będzie nadawany dalszy bieg związany z jego realizacją.

8. Kupujący może dokonać płatności za zakupiony w Sklepie Internetowym produkt w następujących formach:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie 12 1750 0009 0000 0000 3859 6373

b) za pobraniem,

c) gotówką w przypadku odbioru osobistego zakupionych produktów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Dzielnej 11 w Warszawie,

d) przelewem za pomocą systemu płatności Dotpay.

9. W przypadku czasowej niedostępności produktu lub produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany drogą mailową lub telefoniczną o stanie zamówienia. Kupujący może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkty czasowo niedostępne, anulowanie całości zamówienia, możliwość zakupu alternatywnych lub innych produktów).

10. Zakupione produkty dostarczone zostaną pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

11. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy zakupionych produktów zgodnie z formularzem zamówienia tj. pocztą, kurierem lub może odebrać zamówiony produkt osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przy ul. Dzielnej 11 w Warszawie.

12. Koszty przesyłki zakupionych produktów są ponoszone przez Kupującego.

13. Kupującemu będącemu konsumentem (tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) Sprzedawca najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego produktu przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy.

 

IV. GWARANCJA, WADY FIZYCZNE ZAKUPIONEGO PRODUKTU, REKLAMACJA:

 

1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego objęte są gwarancją o ile jest ona udzielona przez producenta/importera i zostaną dostarczone z odpowiednią kartą gwarancyjną.

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanego produktu przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu z tytułu rękojmi.

3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest jakikolwiek dowód dokonania zakupu reklamowanego produktu w Sklepie Internetowym. Do reklamowanego produktu należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie Sklepu Internetowego lub napisane odręcznie.

4. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty otrzymania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy Kupujący powinien odesłać uszkodzony produkt przesyłką pocztową na następujący adres Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dzielna 11 01-023 Warszawa.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe, jak również w przypadku, w którym wymiana produktu na wolny od wad nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów produktu) Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu, chyba że Kupujący zadeklaruje chęć zakupu innego dostępnego w Sklepie Internetowym produktu.

7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru pokrywa Sprzedawca.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego, jednak nie jest obligatoryjne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać produkt na adres Sprzedawcy ul. Dzielna 11 01-023 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

5. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zakupionego w Sklepie Internetowym produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

VI. DANE OSOBOWE:

 

1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu Internetowego zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. Sp. z o.o. Sp.K., ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa (tel. 226366937).

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do firmy Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr NIP: 5272824858, Nr REGON: 368579495, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa, znajdującej się pod adresem http://sportraw.pl/, dalej określanych także łącznie z ich zawartością jako „strony internetowe”. Strona internetowa http://sportraw.pl/ określana będzie dalej także jako Sklep Internetowy.

Dane osobowe użytkowników stron internetowych przetwarzane są w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania stron internetowych, w szczególności w celu zapewnienia wysokiej jakości usług, sprawnej realizacji transakcji i odpowiedniego poziomu obsługi.

 

1. Dane zbierane od użytkowników.

 

a) Dobrowolność podawania danych i rezygnacja z ich podawania.

Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, itd. są zbierane i przechowywane wyłącznie, jeśli zostaną przekazane dobrowolnie, w związku z procesem rejestracji w Sklepie Internetowym lub w związku z zamawianiem oferowanych produktów.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skorzystanie z oferowanych produktów. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest rejestracja w Sklepie Internetowym obejmująca konieczność podania danych osobowych. W przypadkach, w których Sklepie Internetowym wymagane jest podanie danych osobowych, ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością realizacji zamówienia lub będzie skutkowało znacznym utrudnieniem jego realizacji. W celu uniknięcia podawania danych osobowych konieczna jest rezygnacja z zamiaru zamówienia i korzystania z asortymentu Sklepu Internetowego.

Użytkownikom stron internetowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich aktualizacji lub zmiany. Użytkownik może również zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania podanych danych. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy wysłać wiadomość na następujący adres e – mail: sklep@sportraw.pl

b) Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty na stronach internetowych, poprzez wykorzystanie technologii cookies, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym zwłaszcza adres IP, nazwa domeny, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, itp.

c) Pozyskiwanie informacji.

Strony internetowe realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach umieszczonych na stronach internetowych informacje,

- poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"),

- poprzez gromadzenie przez operatora stron internetowych historii logowań (procesu polegającego na podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do uprawnień polegających na możliwości zakupu produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym) użytkownika na stronach internetowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,np. w celu np. zawarcia umowy sprzedaży.

 

2. Polityka „cookies”

a) Polityka plików „cookies” dotyczy Sklepu Internetowego oraz strony internetowej, której administratorem jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K.. Na potrzeby niniejszej polityki administrator wskazuje, iż pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzane strony internetowe, a następnie przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach).

b) Pliki „cookies” stosowane przez Sławomira Stasiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. służą do śledzenia ruchu użytkowników na stronach i podstronach internetowych, których administratorem jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. . Informacje uzyskane przy użyciu „cookies” służą administratorowi do celów statystycznych, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych, utrzymywania sesji użytkownika serwisu internetowego pozwalającej na zapamiętaniu ustawień, loginów i haseł użytkownika, a także do mierzenia skuteczności prowadzonych przez użytkownika akcji na witrynie internetowej. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. nie wykorzystuje „cookies” do przesyłania użytkownikowi jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

c) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. korzysta z następujących plików „cookies”:

- „cookies” sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

- „cookies” stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

d) „Cookies” pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę, która je utworzyła. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

e) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację „cookies”. W przypadku braku zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

f) W celu zarządzania plikami cookies w przeglądarce należy z poniższej listy wybrać właściwą przeglądarkę, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

- Przeglądarka Firefox

- Przeglądarka Chrome

- Przeglądarka Internet Explorer

- Przeglądarka Opera

- Przeglądarka Safari

- Android

- Windows Phone

- Blackberry

g) Zgromadzone dane nie będą przedmiotem przekazania lub ujawniania innym podmiotom, w tym nie będą sprzedawane lub wymieniane. W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów Firma Kurierska DHL. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

h) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi właściwymi ustawami, zgromadzone dane mogą podlegać obowiązkowi ich udostępnienia uprawnionym organom władzy publicznej, w tym Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

i) Nie podlegają zmianie lub usunięciu dane wykorzystane do obsługi transakcji zakupu. Nie podlegają zmianie lub usunięciu także dane zbierane automatycznie.

j) Serwer, na którym przechowywane są dane chroniony jest przed dostępem osób nieupoważnionych i przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem danych osobowych. Również dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są chronione przed dostępem nieuprawnionych osób.

k) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. , jako właściciel strony internetowej oraz Sklepu Internetowego oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelnej realizacji polityki prywatności, zwłaszcza właściwego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

l) W przypadku dostrzeżenia niezgodności między niniejszą polityką prywatności a funkcjonowaniem strony lub Sklepu Internetowego, wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: sklep@sportraw.pl. Po weryfikacji uwag, bezzwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia niezgodności.

m) Zmiany polityki prywatności będą ogłaszane na niniejszej stronie.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu:

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Raw Sp. z o.o. Sp. K. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Nr NIP: 5272824858, Nr REGON: 368579495, ul. Dzielna 11, 01-023 Warszawa

tel. 226366937, 785858383

e-mail: sklep@sportraw.pl

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:


Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy.

 

 

kliknij w wybrany formularz, aby pobrać gotowy do druku dokument

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixel